top of page

INVITED SPEAKERS


Prof. Alexander Soldatov (SFeDU)

Prof. Vladimir Dmitriev (ESRF) 

Prof. Ilias K. Savvas (University of Thessaly)

Prof. Wei Shiqiang (University of Science and Technology of China)

Prof. Dmitry Ivanov (Sirius University)

Prof. Sergey Turishchev (Voronezh State University)

Dr. Jan Zubavichus ( SKIF Synchrotron)

Dr. Nikita Marchenkov (Kurchatov Institute)


 

bottom of page