top of page

Program Committee

Prof. Alexander V. Soldatov (Rostov-on-Don) - Chair

Prof. Vladimir Dmitriev (France) 

Prof. Ilias K. Savvas (Greece)

Prof. Wei Shiqiang  (China) - tbc

Prof. Dmitry Ivanov (Sochi)

Prof. Sergey Turishchev (Voronezh)

Dr. Jan Zubavichus (Novosibirsk)

Dr. Nikita Marchenkov (Moscow)

 

Organizing Committee

Dr. Maria Butakova - Chair

Dr. Aram Bugaev

Dr. Alexander Guda

Dr. Oleg Polozhentsev

Yulia Polaykova 

Marina Kartashova

Irina Kuzminskaya

Daria Rabicheva

Victoria Tsitsuashvily

 

 

 

bottom of page